ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

Η Εταιρεία παρουσιάζει από χρονιά σε χρονιά αλματώδη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών, τόσο του κύκλου εργασιών της όσο και των καθαρών της κερδών. Με βάση τα τελευταία οικονομικά στοιχεία ο ετήσιος κύκλος εργασιών του 2021 ανήλθε σε περίπου 10.5 εκ. ευρώ.

 

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ανέρχεται σε περίπου 3 εκ. ευρώ.

 

Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της Εταιρείας ανέρχεται σε περίπου 8 εκ. ευρώ.

Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχείρησης (.000 €)