ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

H εταιρεία λειτουργεί με τα ακόλουθα συστήματα ποιότητας:

 

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο 9001:2015 ΕΝ ISO για το πεδίο «Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών και ζωικών υποπροϊόντων.Καθαρισμοί υπαίθριων και στεγασμένων χώρων,παροχή υπηρεσιών πλυσίματος κάδων και παροχή οδοσάρωσης» από τον αναγνωρισμένο φορέα QMSCERT.

 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015 για το πεδίο «Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών και ζωικών υποπροϊόντων.Καθαρισμοί υπαίθριων και στεγασμένων χώρων,παροχή υπηρεσιών πλυσίματος κάδων και παροχή οδοσάρωσης» από τον αναγνωρισμένο φορέα QMSCERT.

 

Πιστοποιητικό προτύπου ΕΛΟΤ 1801:2002/ BSOHSAS 18001:2008

για το πεδίο «Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών και ζωικών υποπροϊόντων.Καθαρισμοί υπαίθριων και στεγασμένων χώρων,παροχή υπηρεσιών πλυσίματος κάδων και παροχή οδοσάρωσης» από τον αναγνωρισμένο φορέα QMSCERT.

 

Η πολιτική –  Στόχοι Εταιρείας:

 Η πολιτική και οι στόχοι της εταιρείας είναι να προσφέρει Υπηρεσίες που να συμμορφώνονται πλήρως με τις καθορισμένες γι’ αυτές απαιτήσεις και χρόνους παράδοσης όπως αυτοί καθορίζονται στα συμβόλαια που υπογράφει με τους πελάτες της, προσφέροντας συγχρόνως ένα αποδεκτό οικονομικό αποτέλεσμα στην ίδια την Εταιρεία και τους πελάτες της.

 

Οι υπηρεσίες μας θα πρέπει να θεωρούνται από τους πελάτες ότι έχουν μεγαλύτερη αξία γι’ αυτούς, απ’ ότι το κόστος τους.Είναι σημαντικό η εταιρεία να συμμορφώνεται πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την Ποιότητα, την Ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Επιπλέον η  στενή συνεργασία με τους  πελάτες της  και τους συνεργάτες στοχεύει την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων παρεχόμενων υπηρεσιών της και επιπλέον να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους σ’ αυτή, να συμμετέχουν ενεργά και δημιουργικά στο στόχο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας.