ΠΕΡΜΕ HELLAS A.E.

Η Εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (διακριτικός τίτλος ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε.) συστήθηκε το 1999 και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον ευρύ Δημόσιο τομέα.

Προτεραιότητα της Εταιρείας είναι η προσφορά της πλέον εξελιγμένης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην επίλυση των σημαντικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι πελάτες της τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα, στους τομείς της καθαριότητας και της διαχείρισης απορριμμάτων.

 

Η συμβολή της Εταιρείας στοχεύει πάντα στην βελτίωση της προστασίας του Περιβάλλοντος, της Δημόσιας υγείας, της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας, με απώτερο σκοπό την προσφορά ολοκληρωμένων και ορθολογικών λύσεων προς τους πελάτες της.

 

Στα πλαίσια αυτά δραστηριοποιείται, παρέχοντας υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς :

 

  • Λειτουργία Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
  • Ανάκτηση και εμπορία ανακυκλώσιμων υλικών (γυαλί, χαρτί, πλαστικά, μέταλλα).
  • Σχεδιασμός και λειτουργία προγραμμάτων ανακύκλωσης στους Οργανισμούς Τοπικής    Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ή στις επιχειρήσεις με εφαρμογή διαδικασιών διαλογής στην  πηγή, συλλογής και περαιτέρω επεξεργασίας.
  • Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς.
  • Μεταφόρτωση και μεταφορά αστικών αποβλήτων με την χρήση μηχανημάτων μεταφόρτωσης, μεγάλων απορριμματοκιβωτίων και οχημάτων μεταφοράς για την αποδέσμευση των απορριμματοφόρων από το μεταφορικό έργο και πλήρη αξιοποίηση στο έργο συλλογής.
  • Υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων ανάλογα με την φύση τους:
  • Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών & επικίνδυνων αποβλήτων.
  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες συλλογής – μεταφοράς και διάθεσης οργανικών αποβλήτων.
  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες συλλογής – μεταφοράς και διάθεσης λάσπης βιολογικού για το κωδικό (190805).
  • Συμβουλευτική προστασίας περιβάλλοντος σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και χρηματοδότησης συστημάτων διαχείρισης αστικών και επικίνδυνων αποβλήτων, ανακύκλωσης / ανάκτησης υλικών, έκδοσης αδειών προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, διεξαγωγής περιβαλλοντικών ελέγχων (environmental audit, waste management audit, κλπ), εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων Life, EMAS, ISO 14001.